English

Днес е

Часът е:


 

Център за професионално
обучение

към

„Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 ” e лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2009 г.


Центърът за професионално обучение осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по професия, или по част от професия, както и нейното усъвършенстване.

Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи:

 • законосъобразност – осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за насърчаване на заетостта, както и други нормативни актове и рамкови документи в областта на образованието и обучението, заетостта и стопанската практика;

 • равнопоставеност – не се допуска пряка или непряка дискриминация под формата на ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение;

 • партньорство и тясно взаимодействие с държавните органи и органите на местна власт, организациите на работодателите и на работниците и служителите, колективни органи в областта на социалния диалог, неправителствени организации, учебни и научно – изследователски организации, потребители на кадри и др. в областта на професионалното обучение, заетостта и стопанското управление.

 • Форми на обучение


  Формите на обучение са дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна и индивидуална.

 • Дневната форма е присъствена, провежда се между 7 и 19 часа в работните дни.

 • Вечерната форма е присъствена, провежда се в подходящо за курсистите време в работните дни.

 • Съботно-неделната форма е присъствена, провежда се в подходящо за курсистите време в почивните дни.

 • Задочната форма включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити съгласно учебния план. Учебните занятия и изпитите се организират в сесии. Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите.

 • Индивидуалната форма се организира съгл. чл. 9 ал.З от ЗПОО с лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията или провеждат практическо обучение с продължителност, определена от ЦПО.

Лицензии за следните професии и специалности:

- "Продавач - консултант" - Втора степен на професионална квалификация

- "Оперативно счетоводство" - Трета степен на професионална квалификация

- "Малък и среден бизнес" - Втора степен на професионална квалификация

- "Текстообработване" - Първа степен на професионална квалификация

- "Икономика и мениджмънт" - Трета степен на професионална квалификация

- "Административно обслужване" - Втора степен на професионална квалификация

- "Дограма и стъклопоставяне" - Втора степен на професионална квалификация

- "Цветарство" - Втора степен на професионална квалификация

- "Парково строителство и озеленяване" - Втора степен на професионална квалификация

- "Говедовъдство" - Трета степен на професионална квалификация

- "Птицевъдство" - Трета степен на професионална квалификация

- "Земеделец" - Втора степен на професионална квалификация

Учебни зали:

- „АРР и БЦ 2000”, ул. „Александър Батенберг” № 2, гр.Монтана

- Бизнес Инкубатор, ул. „Свети Климент Охридски” № 69, гр.Монтана

- Лесотехническа професионална гимназия, ул.”Калето” № 2, гр.Берковица