English

Днес е

Часът е:


 

Реализирани проекти


Проект "Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм"

Финансиран от:

Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020

Водеща организация:

Проектът се реализира от Сдружение "Регионални партньорства за регионално развитие - Видин" в партньорство с Cross Border Association E(quilibrum) Environment (C.B.A.E.E), Крайова, Румъния и „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана.

Времетраене:

стартира на 02.02.2016 г. и е с продължителност 18 месеца до 01.08.2017 г.

Цели:

Проектът фокусира върху откриването на автентичната култура и традиции в малките населени места и селата в трансграничната зона на Видин и Монтана и окръг Долж, тяхното популяризиране и валоризация на туристически продукт, повишаване на обществената осведоменост за автентичната културна идентичност и популяризиране на трансграничния регион като културна дестинация. Основната цел на проекта е да се открие и насърчи автентичната култура в трансграничния регион на Видин и Монтана и окръг Долж и да се създаде нов туристически продукт чрез използване на културното наследство на целевия регион.

“Трансгранично стратегическо партньорство за развитие на устойчив туризъм в югозападен и северозападен региони на Долен Дунав”

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Министерство за регионално развитие и благоустройство.

Водеща организация:

Трансгранична асоциация E (quilibrum) - Environment - ATEE гр.Крайова /Румъния

Времетраене:

юни 2013 г. - декември 2014 г.

Цели:

Общи цели: въздействие на процеса на икономическо и социално развитие на югозападния и северозападен райони на Долен Дунав чрез инициативи и стратегически действия за сътрудничество от главните действащи лица за прилагане на устойчив туризъм. Специфични цели: хармонизирането на основните действащи лица и тяхната голяма намеса в укрепването на тяхното възстановяване чрез устойчиви туристически ресурси природно и културно на целевата зона.

„Разработване на ефективни модели за културен туризъм в региони Монтана, Видин и Долж”

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Министерство за регионално развитие и благоустройство.

Водеща организация:

Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000

Времетраене:

април 2013 - октомври 2014

Цели:

Обща цел: Да подобри икономическото развитие на сектор туризъм в трансграничния регион в Монтана, Видин и Долж Конкретни цели: 1. Стимулиране на туристическата дейност в Монтана, Видин и Долж; 2. Разработване и въвеждане на иновативен модел, който да насърчи развитието на културния туризъм в региона; 3. Да се създадат устойчиви партньорски отношения между заинтересованите страни в туристическия бранш. Резултати от проекта: Представители на 30 организации от туристическия бранш са преминали обучение; създадени 2 инфо центъра; създаден и въведен ресурсен пакет „Културен туризъм”; създаден пакет туристически услуги; подобрени контакти м/у туристическия бизнес, НПО и местни власти; повишена популярност на региона като дестинация за културен туризъм. Целеви групи: 30 МСП, които работят в сферата на туризма; 7 музея от двете държави; 10 НПО, които работят в сферата на туризма и културното наследство.

www.montana-vidin-dolj.com

Проект „АГРИКОНС - виртуален пазар за хранително-вкусовата промишленост и строителство, модерен инструмент за подпомагане на съвместното бизнес развитие в трансграничната зона на Румъния и България”

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Министерство за регионално развитие и благоустройство.

Водеща организация:

Румънска Асоциация за трансфер на технологии и иновации /AroTT/, Крайова

Времетраене:

март 2013 - август 2014

Цели:

Организиране на съвместните бизнес срещи между румънски и български търговци и производители в хранително-вкусовата промишленост и др. сектори, срещи на работни групи, обучения, изложения и др. събития в трансграничния регион между МСП от двете страни; ще се стимулира секторно бизнессътрудничество (в хранително-вкусовата промишленост и строителния сектор); Създаден е порталът AGRICONS, който ще създаде предпоставки за сътрудничество на МСП в трансграничната зона (Долж, Плевен, Монтана, Видин) и за привличане на инвеститори. www.agricons-cbc.ro

Проект "Опознай непознатата част от Балканите"

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия

Финансиран от:

Съфинансиране на Европейския фонд за регионално развитие, българското и сръбското правителство, както и от организацията от сръбска страна - партньор в проекта.

Водеща организация:

Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000

Времетраене:

януари 2013 г. - декември 2013 г.

Цели:

  1. Разработване на Проучване „Тематичен туризъм - възможност за развитие и популяризиране на трансграничната област Монтана-Ниш“ за определяне на основните туристически атракции в трансграничния регион и идентифициране на най-малко 7 тематични маршрути (културен, бизнес, етнография и фолклор, пътуване и отдих, и др.). Този нов туристически продукт ще бъде предоставен на фирмите от сектора  и представян пред потенциалните туристи в района.
  2. Подобряване имиджа на трансграничния регион чрез видео презентация /филм/ за всеки един от маршрутите, изработен  на три езика (български, сръбски и английски език).
  3. Създаване на трансгранична Асоциация, която ще включва малки и средни предприятия, неправителствени организации и лица, работещи в областта на туризма. Членството е на доброволни начала – на този етап не се предвижда оформянето й като юридическо лице.
  4. Провеждане на работни семинари, насочени към представители на МСП на туристическия сектор за представяне на тематичните туристически маршрути /забележителности, прилежаща инфраструктура и ползата от включването им в офертите на туроператорите/.
  5. Организиране и провеждане на 2 демонстративни обиколки с маршрути, определени от трансграничната Асоциация. В единият от тях ще участват представители на местната власт и медиите, а в другия – най-активните представители на туристическите фирми, членуващи в Асоциацията. Целта на демонстрациите е да покаже реалната ситуация на туристическата инфраструктура и възможностите за развитие в тази област.
  6. Провеждане на интернационална конференция – средство за насърчаване на идентичността на региони Монтана и Ниш, и изложба за представяне на туристическите продукти, предлагани от фирмите в сектора. 
  7. Създаване на два туристически информационни центрове в Монтана и Ниш. За правилното им функциониране ще бъдат закупени и инсталирани на подходящи места 2 информационни електронни табла. С тяхна помощ гражданите и туристите ще получават необходимата информация за тематичните маршрути - интерактивна карта за всеки маршрут, описание на обектите, информация за настаняване, храна, работно време и разходи, места за отдих.

    www.tour-montana-nis.com

Проект „Качи се на колело”

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия

Финансиран от:

Съфинансиране на Европейския фонд за регионално развитие, българското и сръбското правителство, както и от организациите от сръбска страна - партньори в проекта.

Водеща организация:

Агенция за регионално развитие и Бизнес център - гр.Видин

Времетраене:

юни 2011 г. - декември 2012 г.

Цели:

В рамките на проекта маршрути за планинско колоездене с обща дължина от 375 km са обозначени със знаци /275 km в България и 100 km в Сърбия/, 140 km от планински маршрути /40 в Сърбия и 100 в България/ са почистени от храсти и паднали дървета. Създадени са 24 места за пикник, от които 17 в България и 7 в Сърбия. Предлага се услугата за колела под наем, за цялата зона на програмата, с възможност за вземане под наем на едно място и оставяне в следващо. Създаден е интернет сайт http://www.mountabike.eu/ в който може да се видят местата за наем на велосипед, маршрути, места за настаняване, събития, новини и др.

Проект "Пътят на виното"

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Министерство за регионално развитие и благоустройство.

Водеща организация:

Румънска Асоциация за трансфер на технологии и иновации /AroTT/, Крайова

Времетраене:

май 2011 - ноември 2012

Цели:

Устойчиво икономическо развитие на транс-граничните области Долж, Олт, Мехединти, Белоградчик, Монтана, Плевен чрез идентифициране и популяризиране на възможностите в сферата на лозарството и последващите го дейности.

Проект "Грижовна среда за бизнеса - най-краткия път за транс-гранично развитие"

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Министерство за регионално развитие и благоустройство.

Водеща организация:

"АРР и БЦ 2000" Монтана

Времетраене:

септември 2010 - март 2012

Цели:

Устойчиво икономическо развитие на транс-граничните области Монтана-Видин-Долж чрез използване на местните възможности; Да се подобри икономическото развитие на транс-граничните региони Монтана, Видин и Долж чрез подкрепа за растеж на сектора на малките и средни предприятия.

Дейности свързани с проекта:

Процедура за определяне на изпълнител - открит изборСъздаден портал:www.cbcbusinessnetwork.eu

Проект „Източници на възобновяема енергия – инструмент за превенция и борба с климатичните промени, икономически ръстеж и социално благополучие”

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Съфинансиране на Европейския фонд за регионално развитие, българското и румънско правителство, както и от организациите – партньори в проекта.

Водеща организация:

Румънска Асоциация за трансфер на технологии и иновации /AroTT/, Крайова

Времетраене:

юли 2010 г. - октомври 2011 г.

Цели:

Съхранение на природните ресурси на трансграничния регион и опазване на околната среда за устойчиво развитие, чрез повишаване на сътрудничеството между всички регионални актьори. Осмисляне от страна на предприемачите, обществените власти и населението, за нуждите от намаляване на замърсяването и предпазване от климатичните промени, както и на развитието на общи инициативи за тези целеви групи на решения за енергийна ефективност.

Проект „Подкрепа на трансграничното сътрудничество в сферата на бизнеса и представяне на идентичността на областите Долж-Олт-Плевен-Видин-Монтана”

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Съфинансиране на Европейския фонд за регионално развитие, българското и румънско правителство, както и от организациите – партньори в проекта.

Водеща организация:

Румънска Асоциация за трансфер на технологии и иновации /AroTT/, Крайова

Времетраене:

юни 2010 г. - декември 2011 г.

Цели:

Устойчиво икономическо развитие на областите Долж, Олт, Плевен, Видин и Монтана чрез представяне на възможностите на зоната с оглед привличане на чуждестранни инвестиции.


Проект „Подпомагане на малък бизнес”

Финансиран от:

Програма АУПТ

Водеща организация:

"АРР и БЦ 2000" Монтана

Срок на изпълнение:

януари 2008 – август 2008 г.

Цели:

Увеличаване конкурентността на МСП и безработните на пазара на труда чрез предоставяне на тематични обучителни форуми и консултантски услуги.

Резултати:

2 новоразкрити стартиращи бизнеса, 10 нови работни места, създадени от фирмите-участнички в проекта.

Проект „Предприемачеството създава заетост”

Финансиран от:

Програма ФАР на Европейският съюз

Водеща организация:

"АРР и БЦ 2000" Монтана

Срок на изпълнение:

юни 2007 – юни 2008 г.

Цели:

Насърчаване на предприемачеството сред безработните и заети лица, регистрирани в ДБТ Монтана и ДБТ Берковица чрез предоставяне на специализирано обучение и консултации.

Резултати:

Проведена модулна обучителна програма; повишени управленски знания и умения и предоставени консултации на 30 безработни лица потенциални предприемачи; 30 разработени жизнеспособни бизнес плана; предоставени над 300 часа специализирани консултации на обучаемите; проведени 2 тематични форума; отпечатана и разпространена информационна брошура с резултатите от проекта.

Проект „Нови възможности за млади предприемачи”

Финансиран от:

Програма ФАР на Европейският съюз

Водеща организация:

"АРР и БЦ 2000" Монтана

Срок на изпълнение:

април 2005 – април 2006 г.

Цели:

Намаляване равнището на безработица сред младежи на възраст 24 – 29 години посредством увеличаване на предприемаческата им култура и предоставяне на допълнителни знания и умения за създаване и управление на жизнеспособни фирми.

Резултати:

Разработена и проведена модулна обучителна програма; повишени управленски знания и умения и предоставени консултации на 40 безработни младежи на възраст 24-29 години – потенциални предприемачи; 9 самонаети предприемачи, стартирали собствен бизнес; 8 души наети на работа след полученото обучение и допълнителен пакет от услуги; разработен и публикуван практически наръчник “Стъпка по стъпка – как да регистрирам собствен бизнес” (в тираж от 1000 бр.), отпечатана и разпространена информационна дипляни и брошура с резултатите от проекта.

Проект „Създаване на регионални структури за партньорство”

Възложител:

Пилотен проект – част от Twinning Project BG 0102.07

Водеща организация:

"АРР и БЦ 2000" Монтана

Срок на изпълнение:

12 месеца, 2004 г.

Цели:

Създаване и разработване на модел на действаща регионална структура за партньорство, за програмиране и внедряване на програми от Европейския Социален Фонд (ЕСФ) в Северозападен планов регион. Чрез трансфер на опита на регионални нива и институции да се увеличат възможностите и да се подпомогне процеса на създаване на подобни структури в цялата страна.

Резултати:

Осигурени контакти с представители на местни и публични власти, синдикални организации, организации на работодатели, Дирекция Регионална служба по заетостта, ромски организации, неправителствени организации; повишени знания относно европейските добри практики в областта на създаване на партньорски структури; разработен Анализ „Регионалните партньорства при изпълнение на политиката на Европейския съюз”.

Създаване на бизнес инкубатори в региони в индустриален упадък

Финансиран от:

Програма ФАР на Европейският съюз

Времетраене:

октомври 2003 - декември 2005

Цели:

Създаване на бизнес инкубатор, който да подпомогне бизнесите да преодолеят трудностите в първоначалния етап от тяхното развитие.

Роля на АРР и БЦ:

Предоставя помощ на администрацията на Община Монтана, за да получи финансиране, осъществяване на дейности, свързани с интересите на бизнесите да наемат помещения в инкубатора.

Резултати:

Създаден е "Бизнес инкубатор" в Монтана и фирми са наели помещенията в него.

Заетост чрез подкрепа на бизнеса (JOBS)

Финансиран от:

Програма на ООН за развитие (ПРООН) и Министерството на труда и социалната политика на България.

Времетраене:

август 2003 - декември 2009

Цели:

Създаване на работни места чрез подпомагане на микро- и малки предприятия и селско стопански производители. Стимулиране на предприемачеството. Ускоряване на развитието на държавния, частния и неправителствения сектор.

Резултати:

Създаден е "АРР и БЦ 2000" в Монтана.

Проект "Създаване на дълготрайно партньорство за развитие на трансгранично сътрудничество"

Финансиран от:

Програма ФАР ТГС на Европейският съюз

Водеща организация:

"АРР и БЦ 2000" Монтана

Срок на изпълнение:

януари 2003 – септември 2003 г.

Цели:

Създаване на модел за трансгранично сътрудничество и подобряване на икономиката в двата региона Монтана и Долж чрез: организиране и провеждане на маркетингово проучване на три основни сектора в двата гранични района; създаване на база данни на МСП от двата гранични района; разработване на профили на фирми; разработване на Ръководство за трансгранична търговия; осигуряване на връзка между уебсайтовете на “АРР и БЦ 2000” и “Агенция за регионално развитие 4 – Югозападна Олтения” в Крайова, Румъния.

Резултати:

Установени и подобрени преки контакти между НПО и местните администрации, бизнеса, професионални асоциации и МСП; изготвени и разпространени специализирани информационни материали.

Проект “Разширяване на възможностите за ускорен растеж на сектора на МСП в България”

Финансиран от:
Европейска комисия
Водеща организация:

"АРР и БЦ 2000" Монтана

Срок на изпълнение:
януари 2001 – октомври 2002 г.
Цели:
Създаване на капацитет на Агенциите за Регионално Развитие (АРР) за работа с малки и средни предприятия (МСП) чрез: провеждане на проучване за състоянието и нуждите на целевата група; създаване на систематизирана база данни за кредитиращи институции; създаване на ефективни взаимоотношения с АМСП и други правителствени и неправителствени организации, работещи в областта на развитието на МСП.
Резултати:
Осъществени контакти и проучени 161 МСП в региона; предоставени консултантски услуги на 78 МСП; предоставени специализирани консултантски услуги на 64 МСП; организирани и проведени 4 обучителни семинара за представители на местни власти и МСП; изработени 8 бизнес плана за кандидатстване пред кредитни институции; предоставени информационни услуги на 29 фирми; разработени 39 презентации на бизнеси.

 

Реализирани проекти като партньорска организация

Проект "Център за конкурентноспособност чрез иновации и технологичен трансфер за устойчиво икономическо развитие на трансграничен регион Дунав 21, Долж, Олт, Мехединци, Видин, Монтана"

Финансиран от:
Програма ФАР ТГС Румъния – България
Водеща организация:
АРИЕС, Олтения
Срок на изпълнение:
2007 - 2008 г.
Цели:
Промоция на устойчиво икономическо развитие на трансграничен регион Дунав 21 чрез подобряване на взаимодействието между трансграничните организации в областта на иновациите, технологичния трансфер, информационни и комуникационни технологии.

Проект „Гражданският сектор – фактор в развитието на Северозападна България”

Финансиран от:
ОП „АК”
Водеща организация:
“АРРБЦ” Видин
Срок на изпълнение:
2008 - 2009 г.
Цели:
Развитие на капацитета на гражданските организации и на местните власти в области Видин и Монтана, както и на партньорството помежду им за използване на структурните фондове на ЕС и преодоляване на изостаналостта.
Постигнати резултати:
Анализ на състоянието на гражданския сектор, подготвени над 80 организации за работа по проекти, подготвени над 20 местни обучители и консултанти, разработен вариант на Споразумение между местните власти и гражданския сектор.

Проект „Градове, облагодетелстващи младежта”

Финансиран от:
Програма ФАР
Водеща организация:
СМЦ Видин
Срок на изпълнение:
2007 – 2008 г.
Цели:
Да подпомогне развитието на гражданското общество в малките градове на Северозападна България чрез включване на младите хора в процеса на вземане на решения на местно ниво. Специфичните цели на проекта са: - Развитие на капацитета на младежките лидери от целевите градове (Кула, Лом и Берковица) за активно участие в планирането на местното развитие; - Поставяне на младежките проблеми във фокуса на местната политика; - Подготовка на почвата за реализиране на програма ЛИДЕР
Постигнати резултати:
Около 1000 местни хора информирани за новите възможности пред българските селски райони; 24 представители на целевата група подготвени за участие в местното развитие чрез обучение, достъп до информация и практика; 3 общински Младежки стратегии (Youth Action Plan, YEP) разработени с участието на местните младежи; 3 статии/предавания в местните медии публикувани/излъчени относно плановете; 3 YEP плана приети от Общинските съвети (или включени в местните стратегии/планове за развитие); Един комуникационен и информационен web-сайт създаден за работа в мрежа.

Проект „Маркетинг за туристическа дестинация на цялата трансгранична област на България и Сърбия”

Финансиран от:
Програма „Добросъседство” България - Сърбия
Водеща организация:
“АРРБЦ” Видин
Срок на изпълнение:
юни 2007 – юни 2008 г.
Цели:
Разработване на туристически продукт за трансграничния регион.
Постигнати резултати:
Създадена стратегия за развитие на туризма в цялата погранична област, уеб-сайд с местата за настаняване, исторически забележителности, културни забележителности, атракциони и др., филм.

Проект „Създаване на Център за бизнес подпомагане”

Финансиран от:
Програма „Добросъседство” България - Сърбия
Водеща организация:
ТПП Враца – клон Берковица
Срок на изпълнение:
декември 2006 – ноември 2007 г.
Цели:
Подпомагане устойчивото икономическо развитие в граничните региони на двете държави и предоставяне на подкрепа за социално-икономическото и институционално сближаване.
Постигнати резултати:
Открити 6 Центъра за бизнес подпомагане в Берковица, Монтана, Видин, Ниш, Зайчар и Лесковац; разработени уебсайт, вътрешно оперативно ръководство и модел на база данни за клиенти; проведени обучения за екипите на центровете и предприемачи; изготвен Наръчник за трансгранично сътрудничество.

Проект "Укрепване на общинския капацитет за идентифициране и разработване на партньорски проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС"

Финансиран от:
UNDP, Посолство на Великобритания, МРРБ
Водеща организация:
"АРР и БЦ 2000" Монтана за общините Монтана, Берковица и Тетевен
Срок на изпълнение:
2006 г.
Цели:
Обучение по публично - частни партньорства за служители от общинската администрация и Дирекция «Бюро по труда», както и представители на местния бизнес и НПО; консултантска подкрепа за създаването на работни групи с оглед идентифициране на местни приоритетни партньорски проекти, отговарящи на условията за финансиране по Структурните фондове на ЕС; консултантска подкрепа за разработване на 2 партньорски проекта от всяка община, отговарящи на условията за финансиране по Структурните фондове на ЕС.
Постигнати резултати:
Повишени знания у представители на общинска администрация, местния бизнес и НПО за ролята и значението на публично-частните партньорства; идентифицирани приоритети за местното икономическо и социално развитие и разработени 5 партньорски проекта.

Проект „Да работим заедно”

Финансиран от:
Програма ФАР ТГС на ЕС
Водеща организация:
“АРРБЦ” Видин
Срок на изпълнение:
2005 г.
Цели:
Създаване на сътрудничество между представители на сектора на МСП; Засилване капацитета на бизнес подкрепящите организации от двата региона за съвместни дейности и проекти.
Постигнати резултати:
Разрастване и развитие на МСП от двата региона чрез оптимизиране процеса на снабдяване; активно участие на предприемачите в процеса на привличане на чуждестранни инвестиции; повишен капацитет м бизнес подкрепящите организации в организирането на партньорски събития и изпълнение на общи дейности.

Проект "Приказки от двата бряга"

Финансиран от:
Програма ФАР ТГС на ЕС
Водеща организация:
Общински куклен театър “Патилан” Монтана
Срок на изпълнение:
2003 г.
Цели:
Подобряване на възможностите за културен обмен между България и Румъния.
Постигнати резултати:
Укрепване на създаденото ползотворно партньорство между театралните състави на куклените театри в Монтана, България, и Крайова, Румъния; създаване на предпоставки за бъдещи съвместни проекти с партньори от Румъния в областта на културата.

Проект "Професионално обучение на безработни лица"

Финансиран от:
Програма ФАР на ЕС
Водеща организация:
СД „Монте Авиор”
Срок на изпълнение:
януари - декември 2003 г.
Цели:
Подобряване на квалификацията на безработни и заети лица и осигуряване на заетост.
Постигнати резултати:
Създаден Център за професионално обучение към организацията; организирани и проведени 15 мотивационни и квалификационни курса по 8 специалности; обучени 215 безработни и заети лица; създадени нови 20 работни места и запазена заетост на 55 лица.

Проект „Граждански форум за регионално развитие”

Финансиран от:
Програма ФАР АКСЕС
Водеща организация:
“АРРБЦ” Видин
Срок на изпълнение:
10 месеца, 2003 г.
Цели:
Изработване на действащ модел за социално партньорство в Областите Видин, Монтана и Враца, осигуряващ: прилагане на Европейското законодателство и опита от страните на ЕС в областта на планирането и управлението на регионалното развитие; достъп и влияние на целевите групи върху тези процеси и активното им участие в свързаните с това мероприятия на общината; механизми за развитие на законодателната инициатива и напасване на националната законова рамка към Европейското законодателство.
Постигнати резултати:
Повишени знания и опит у представителите на местните социални партньори и наблюдатели от други общини от областта и страната; изработване на модел и полагане основите на социално партньорство чрез създаване на местен форум за регионално развитие; разработване и подписване на Концепция за партньорство между местната власт и неправителствените организации; Въвличане на обществеността чрез представените нестопански организации за участие в процеса на създаване и прилагане на модела.

Проект „Ресурсен център за НПО в Северозападна България”

Финансиран от:
Програма DEMNET
Водеща организация:
“АРРБЦ ” Видин
Срок на изпълнение:
2001 - 2002 г.
Цели:
Подпомагане на неправителствения сектор чрез провеждане на обучителни семинари.
Постигнати резултати:
Повишени знания у представителите на НПО за ролята и значението на сектора; създадена партньорска мрежа от неправителствени организации в област Монтана.