English

Днес е

Часът е:


ДОКУМЕНТИ

Изисквани документи:

За юридически лица
• Искане за финансов лизинг по форма на МФИ.
• Бизнес план за стартиращи предприятия.
• Счетоводни отчети на фирмата за съществуващ бизнес – баланс, ОПР и паричен поток за последното тримесечие и за предходните две приключени счетоводни години.
• Данъчни декларации за предходните две счетоводни години за съществуващ бизнес.
• Удостоверение от НАП по чл. 87.
• Решение от компетентния орган на лизингодателя.
• Минимум три оферти за търсения лизингов актив.
• Документ за платена такса за разглеждане на искане за финансов лизинг.
• Копия на договори за наем или нотариални актове за необходимите площи, помещения и активи.
• Копия на разрешителни, лицензи и сертификати за дейността.
• Копия от документи за самоличност на представляващите фирмата.
• Други документи, необходими за анализ на конкретната сделка.

За физически лица:
• Искане за финансов лизинг по форма на МФИ.
• Бизнес план за стартиращ бизнес.
• Карта за регистрация за земеделски производители, удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, декларация за извършване на дейност по раздел ІV от ЗМДТ (за лица, извършващи услуги с личен труд), както и финансови отчети, когато това е приложимо.
• Минимум три оферти за търсения лизингов актив.
• Документ за платена такса за разглеждане на искане за финансов лизинг.
• Копия на договори за наем или нотариални актове за необходимите площи, помещения и активи.
• Копия на разрешителни, лицензи и сертификати за дейността.
• Копие от документ за самоличност на представляващият.
• Други документи, необходими за анализ на конкретната сделка.

Всички копия на документи се заверяват „Вярно с оригинала” от представляващият лизингоискателя.