English

Днес е

Часът е:


Методология


СТЪПКИ КЪМ БИЗНЕС ИНКУБАТОРА

Етап

Необходими действия

1         

Посещение на клиент – първа среща

·        Запознаване на клиента с бизнесинкубатора.

·        Събиране на сведения от клиента за базата данни и попълване на съответния формуляр.

2         

Представяне на бизнесинкубатора пред клиента

·        Проверка дали клиентът отговаря на критериите за включване в бизнесинкубатора.

·        Запознаване на клиента с документацията за кандидатстване в бизнесинкубатора, съдействие при попълването й. Необходимите документи включват:

1.      Молба-заявление за приемане в бизнесинкубатора

2.      Бизнесплан по образец

3.      Съдебно решение за фирмена регистрация

4.      Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено не по-рано от 1 месец преди подаване на молбата – заявление

5.      Регистрация по Булстат

6.      Регистрация по ДДС (ако има такава)

7.      Отчет за приходи и разходи за предходната година и последното тримесечие (ако има такъв)

8.      Заверена данъчна декларация за предходната година

9.      Удостоверение за данъчни задължения

 

3         

Консултиране на клиента за изготвянето на бизнесплан

 

·        Финансовият консултант на АРРБЦ оказва консултантска помощ и съдействие на клиента за изготвянето на бизнесплан.

4

Заседание на комисията за избор на наематели

 

·        Предоставяне на пълния пакет документи на кандидатите на членовете на комисията най-късно три  работни дни преди датата на заседанието.

·        Формулиране на окончателно мнение и взимане на решение по молбата за постъпване в бизнесинкубатора.

5

Уведомяване на кандидата

 

·        В случай че молбата е удовлетворена, набелязване на необходимите стъпки за подписване на договор и настаняване на наемателя в бизнесинкубатора.

·        В случай че молбата е отхвърлена, клиентът се уведомява за отказа или за допълнителните изисквания, които трябва да изпълни, за да бъде преразгледано решението. В такъв случай се оказва съдействие на клиента да преработи заявката си, очертават се необходимите стъпки и се изготвя график за тяхното осъществяване.

6

Подписване на договор между НПО и фирмата наемател

 

·        Организиране на среща с клиента за подписване на договор между АРРБЦ и наемателя.

·        Подписване на договора в два оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.

7

Действия при просрочване на плащанията и неизпълнение

 

При просрочване на плащанията се предприемат следните действия и се отправят предупреждения в следния ред:

·         Посещение на наемателя, за да се разбере как стоят нещата и какви стъпки могат да се предприемат за решаване на проблема.

·         На 15 ден от неизплащане на първата вноска за наем управителят на бизнесинкубатора изпраща на наемателя Предупредително писмо № 1.

·         При неизплащане на втората последователна вноска за наем управителят на бизнесинкубатора изпраща на наемателя Предупредително писмо № 2.

·         При неизплащане на третата последователна вноска за наем се предприемат стъпки за принуждаване на наемателя незабавно да освободи помещенията на бизнесинкубатора.