English

Днес е

Часът е:


ПАРАМЕТРИ

 

 

ВАРИАНТИ

 

 

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

/За действащ и стартиращ микро и малък бизнес/

Минимален размер на финансирането

Минималният размер на предоставяното оборудване е 3 000 лв. или равностойността им в евро.

Максимален размер на финансирането

Максималният размер на предоставяното оборудване е 25 000 евро или равностойността им в лева, без ДДС.

Собствено участие

Минималният размер на встъпителната вноска е (собствено участие) 20 % от стойността на лизинговият актив.

Срок за погасяване

от 12 месеца до 60 месеца

Гратисен период

Допуска се ползване на гратисен период по главницата до 6 месеца през първата година и до 3 месеца през следващите години, в случай, че е икономическо обосновано.

Цена на лизинга

 

1. Годишна лихва от 11.05% до 13.3%. Лихвата се формира от Базисен лихвен процент и от рискова надбавка по конкретният договор.
2. Такса за разглеждане на документи в размер на 50 лв. Таксата се превежда по сметка на МФИ при подаване на искането за финансов лизинг. При отказ на искането за финансов лизинг, таксата не се връща на кандидата за лизинга.
3. Такса за управление на отпуснатия финансов лизинг в размер на 2 % от финансирането. Таксата се превежда по банков път по сметка на МФИ преди усвояването на отпуснатия лизинг.
4. Такса предсрочно погасяване, в случай че лизингополучателя погаси задължението си преди да са изтекли 24 месеца от погасителния му план.
5. Неустойка за забава върху лизинговите вноски в размер на 0,1 % на ден просрочие.

Обезпечение на лизинга

 

1. Запис на заповед на падеж или на предявяване, издаден от лизингополучателя, а при необходимост и подписан и от авалисти или платежоспособни поръчители.
2. Вписване на договора за лизинг в ЦРОЗ.
3. По решение на МФИ, може да се изисква от лизингополучателя да осигури поръчителство от трети платежоспособни лица по договор за финансов лизинг, което да покрива изцяло срока на договора за лизинг и пълната стойност на лизинга, включително лихвите, таксите и неустойките.
4. По решение на МФИ, може да се изисква застраховка на лизинговия договор, с което да се покрият евентуални финансови загуби, ако лизингополучателя прекрати плащането по лизинга. Застраховката се заплаща от лизингополучателя или се калкулира в общата сума на лизинговите вноски.

 

ВАРИАНТИ

 

 

ПАРАМЕТРИ НА КРЕДИТА

Максимален размер на финансирането

Максималният размер на финансиране до 25 000 евро или равностойността им в лева, без ДДС.

Собствено участие

Минимум 10% от стойността на одобрения от МФИ инвестиционен проект, без ДДС. Дължимия ДДС за инвестиционен проект се заплаща от кредитополучателя при кредит за инвестиции.

Срок за погасяване

от 12 месеца до 60 месеца при кредит за инвестиции и от 3 до 24 месеца при кредит за оборотни средства.

Гратисен период

по договаряне, в зависимост от очакваните постъпления за погасяване на кредита. Гратисния период по главницата е до 12 месеца при отпускане на кредит за инвестиции.

Цена на кредита

 

1. Годишна лихва от 11.05% до 13.3%. Лихвата се формира от Базисен лихвен процент и от рискова надбавка по конкретният договор.
2. Такса за управление в размер на 0.5 % върху договорения размер на кредита за всяка година.
3. Такса предсрочно погасяване - 2%.
4. Неустойка за забава.

Видове обезпечения

 

1. Особен залог на движимо имущество;
2. Ипотека на недвижим имот;
3. Запис на заповед;
4. Банкови гаранции.