English

Днес е

Часът е:


История


Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000" - Монтана беше създадена като неправителствена организация в обществена полза от 9 члена през февруари 2000 с цел подпомагане на малките и средни предприятия (МСП) в регион Монтана. "АРР и БЦ 2000" беше регистрирана като юридическо лице през февруари 2000 г. по Закона за лицата и семействата.
От февруари 2001, "АРР и БЦ 2000" нае двама души на работа по проекта "Създаване на възможности за ускорен растеж на сектора на малките и средни предприятия (МСП) в България", финансиран от Европейската Общност и в партньорство с Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП) и Българската асоциация на агенциите за регионално развитие (БАРДА). От септември 2001 до август 2003 заедно с екипа на агенцията работи и доброволец от Корпуса на мира, който предоставя помощ и подкрепа във всички дейности на агенцията. "АРР и БЦ 2000" кандидатства за нов доброволец от Корпуса на мира, който би трябвало да започне работа в средата на октомври 2003 г.
Чрез подкрепата на основателите, мрежата на БАРДА и международни донорски организации "АРР и БЦ 2000" се превърна в движеща сила за икономическото развитие на региона. Ежедневно "АРР и БЦ 2000" предоставя висококачествени консултантски и информационни услуги на МСП, предприемачи, местни власти и други НПО. Като допълнение, чрез многостранните партньорства, вкл. Община Монтана, местни НПО, АРР и БЦ Видин, местни организации за професионално обучение и Агенция за регионално развитие - Югозападна Олтения в Румъния, екипът на Агенцията имаше възможност да работи по редица проекти, подпомагащи местните бизнеси и насърчаващи заетостта. Тези инициативи не само подобриха икономическото състояние на региона, но и подобриха сътрудничеството между тези партньори, за да работят заедно за общите цели. "АРР и БЦ 2000" ще продължи да разработва и внедрява инициативи за подкрепа на нейната целева група и регионалното икономическо развитие на региона като цяло.

    Къде сме ние?

"АРР и БЦ 2000" се намира в центъра на Монтана. Монтана е община и областен център в Северозападен планов регион на България, който включва областите Видин, Монтана и Враца. Област Монтана покрива площ от 3618 квадратни километра, което представлява 3.2% от общата площ на България. Област Монтана граничи на север с Румъния посредством р. Дунав, на северозапад с област Видин, на запад със Сърбия, на изток с област София и с област Враца на юг. Понастоящем област Монтана се състои от 130 градове и села, обхванати от 11 общини с население около 180 000 жители.
Община Монтана е стратегически разположена между Стара планина и р. Дунав на обща площ от 647.6 квадратни километра или 18% от област Монтана. Най-краткият път от Западна Европа дo южната част на България, Гърция, Турция и Средния Изток минава през територията на Монтана, който е разположен на Европейски транспортен коридор №4 и на магистрала Е-79. Добре развитата пътна и железопътна мрежа предоставят лесен достъп до Международното летище в София както и до Пристанище Лом, второто по големина българско пристанище на север по р. Дунав.