English

Днес е

Часът е:


Кои сме ние?


    Мисия:

"Агенция за Регионално развитие и Бизнес център 2000" - Монтана (АРР и БЦ 2000) работи за подобряване на икономическото и социално развитие на регион Монтана чрез подпомагане на малките и средни предприятия, подкрепа на бизнесите при създаване на работни места и разработване на инициативи за насърчаване на партньорството между обществения, частния и неправителствения сектор.

    Цели:

АРР и БЦ 2000 цели да:
- Идентифицира нуждите и проблемите на МСП в региона;
- Предоставя високо качествени бизнес услуги (консултантски, обучителни, информационни и технически);
- Увеличи броя на стартиращите бизнеси;
- Подобрява икономическата характеристика на регион Монтана;
- Намалява нивото на безработица;
- Стимулира обществената ангажираност и мобилизира ресурсите за икономическо и социално развитие на региона.

Дейности:

- Подпомага МСП от регион Монтана да подобрят тяхната конкурентноспособност чрез предоставяне на информация, бизнес консултации, обучение и технически услуги.
- Работи в партньорство с местни власти и неправителствени организации за разработване, кандидатстване и внедряване на проекти, подпомагащи местното икономическо развитие.
- Мобилизира и координира дейности на регионални институции за внедряване на проекти и разработване на инициативи с цел дълготрайно сътрудничество и партньорство. - Разработва програми за стимулиране на предприемачеството.
- Подпомага настоящи и бъдещи предприемачи да кандидатстват за кредити пред банки и други финансови институции.
- Изследва, планира и разработва най-добрите практики за растежа на малките фирми и местното икономическо развитие.
- Организира и провежда семинари, работни срещи и други подобни събития за промоциране и популяризиране на ролята на малките бизнеси за подобряване на икономическото състояние на региона.
- Промоцира значението на чуждестранните пазари като ключ за растежа на сектора на МСП.
- Предоставя технически услуги, вкл. подготовка, превод, разработване, отпечатване и копиране на документи/публикации, както и препредаването им посредством телекомуникационни или електронни средства.

Целеви групи:

- Малки и средни предприятия (МСП);
- Селскостопански производители;
- Предприемачи, нови и стартиращи бизнеси;
- Общини и местни власти от регион Монтана;
- Неправителствени организации;
- Маргинализирани групи с предприемаческа нагласа (жени, младежи, малцинства и т.н.)
- Безработни.