English

Днес е

Часът е:


Изисквания


Общи изисквания към кандидатите за помещение в инкубатора


Кандидатите за приемане в бизнесинкубатора трябва да:
 • притежават жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване ще създаде трайна трудова заетост;
 • разкрият нови работни места;
 • очертаят бъдещото си развитие в предварително изготвен бизнес план, който се разработва безплатно от експерт на бизнес инкубатора;
 • бъдат в състояние да отчитат печалби и да плащат дължимите данъци към държавния бюджет;
 • имат нужди и потребности, които бизнесинкубаторът може да задоволи;
 • проявяват готовност да си сътрудничат с другите наематели;
 • притежават добро име в средите на местната общественост;
 • притежават потенциал да укрепят и разнообразят местната икономика;
 • използват нови технологии за повишаване конкурентоспособността на фирмите и квалификацията на наетите работници и служители;
Конкретни изисквания към кандидатите:
 • Фирмата трябва да е начинаещо предприятие или да планира разширяване на дейността си;
 • Фирмата трябва да е регистрирана и/или да развива дейност в района на действие на Бизнес инкубатора;
 • Фирмата трябва да работи в сферата на производството и/или услугите;
 • Съществуващите фирми трябва да демонстрират положителен паричен поток в продължение на минимум една година;
 • Годишният оборот на фирмата (общи приходи от продажби) не бива да надвишава 1 000 000 лева;
 • Служителите на фирмата на пълно работно време към момента на кандидатстване не могат да бъдат повече от 50;
Освен изброените основни критерии, има и препоръчителни критерии:
 • Дейността/ производството да не изискват допълнителна инфраструктура;

 • Дейността/ производството да са екологично чисти;

Максималният престой в Бизнес Инкубатора е 3 години.